Betingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse

1.1. Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Web-Koncept A/S (herefter benævnt ”WEB”) og kunden uanset kundens salgs- og leveringsbetingelser, forretningsbetingelser, ordrebekræftelse eller forretningssædvane.

2. Aftalens indgåelse

2.1. WEB bliver tidligst forpligtet ved sit tilbud, uanset hvorledes disse betegnes, når WEB har afsendt sin ordrebekræftelse. WEB er berettiget til, indtil ordrebekræftelsen er kommet til kundens kendskab, at tilbagekalde de af WEB fremsendte tilbud.

3. Kundens forpligtelser

3.1. Kunden indestår for, at de meddelte oplysninger er korrekte.

3.2. Kunden skal, snarest muligt efter aftaleindgåelsen, levere al efter WEBs skøn relevant materiale til brug for aftalen, og senest 14 dage efter aftaleindgåelsen. Kunden indestår for, at denne har alle rettigheder – herunder immaterielle rettigheder – til materialet, og at materialet derved ikke krænker en tredjemands rettigheder.

3.3. WEB forbeholder sig retten til enten at udskyde leveringstidspunktet eller at fakturere kunden i henhold til kontraktbeløbet, såfremt relevant materiale ikke er fremsendt rettidigt, jf. punkt 3.2.

3.4. Kunden giver samtykke til, at WEB må anvende det udførte arbejde som reference i salgs og marketingsøjemed, herunder samtidig at påføre kundens forretningsnavn i referencen, uanset om dette måtte være et registreret varemærke.

3.5. WEB er berettiget til at videregive nødvendige oplysninger om kunden til officielle navnemyndigheder, herunder DK Hostmaster, InterNIC og RIPE, hvis videregivelsen tjener et sagligt formål.

3.6. Det er kundens eget ansvar at opsige eventuelle nødvendige aftaler med tredjemand, herunder aftaler med hostingudbydere.

3.7. WEB er ikke forpligtet af aftalen, såfremt den efter WEBs skøn efterfølgende viser sig for omfattende. I dette tilfælde vil kunden ikke blive faktureret, ligesom kunden ikke kan gøre krav gældende mod WEB.

4. Priser

4.1. Alle priser er angivet ekskl. moms.

4.2. Der opkræves et særskilt gebyr ved udstedelse af fakturaer. Gebyret udgør kr. 199,00. Gebyret opkræves ikke, såfremt betalingen tilmeldes PBS.

4.3. WEB er berettiget til at regulere prisen, såfremt det af kunden leverede materiale er mangelfuldt. WEB er endvidere berettiget til at regulere prisen, såfremt leveringstidspunktet efter aftale med kunden fremrykkes.

4.4. For alle abonnements aftaler reguleres prisen ved udgangen af aftaleperioden. Reguleringen fremgår af fakturaen.

5. Betalings­betingelser

5.1. Ved forsinket betaling opkræves procesrente i overensstemmelse med rentelovens regler.

5.2. Ved fremsendelse af betalingspåmindelser beregnes et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. betalingspåmindelse, ligesom WEB er berettiget til at kræve et kompensationsgebyr på kr. 310,00.

5.3. Ved betalingsmisligholdelse er WEB berettiget til at kræve WEBs omkostninger til inkasso ved advokat dækket fuldt ud, og således ikke kun de ved Renteloven fastsatte maksimumtakster. WEB er samtidig berettiget til at fakturere hele aftalebeløbet uden fradrag af sparede omkostninger.

5.4. Webhotel betales forud i henhold til den aftalte periode. WEB forbeholder sig retten til at fakturere tre måneder før udløb af webhotel.

6. Leverings­betingelser

6.1. Medmindre parterne har aftalt en leveringsdato, sker levering senest 30 arbejdsdage efter aftaleindgåelsen. WEB har leveret sin ydelse på det tidspunkt, hvor kunden har modtaget et designudkast til hjemmesiden. Hjemmesiden anses fra dette tidspunkt som værende færdig.

6.2. Levering af hjemmesider sker til et testdomæne, mens levering af Facebooksider sker direkte på kundens Facebookside.

6.3. Kunden kan ikke påberåbe sig forsinkelse eller mangelsbeføjelser, såfremt kunden måtte have rettelser til designudkastet. Rettelser kan alene vedrøre det visuelle.

7. Reklamations- og undersøgelsespligt

7.1. Kunden er pligtig til at undersøge produktet straks ved modtagelsen og senest 8 dage efter modtagelsen at reklamere over enhver mangel. Overholder kunden ikke de anførte frister, fortaber kunden retten til at gøre manglen gældende.

8. Opsigelse

8.1. Kunden kan opsige aftalen med et skriftligt varsel på 3 måneder til udgangen af en webperiodes udløb, hvilken periode fremgår af aftalen.

8.2. Opsiger kunden ikke rettidigt, løber aftalen i en ny periode svarende til den periode, som er aftalt ved aftalens indgåelse.

8.3. Opsigelse af aftaler skal ske skriftligt ved anbefalet brev eller pr. email til bogholderi@web-koncept.dk.

8.4. WEB forbeholder sig retten til at slette alt design- og indholdsmateriale 30 dage efter aftalens ophør, medmindre parterne indgår anden skriftlig aftale, jf. punkt 9.1.

8.5. Hos Web-Koncept ejer man sin egen hjemmeside, også selvom man vælger at flytte siden. Web-Koncept indgår alle deres aftaler med en forventning om et længere samarbejde. Prisen for udarbejdelsen af designet kan derfor variere, og kan i særlige tilfælde være gratis. Ønsker man at flytte sin hjemmeside væk fra Web-Koncept, skal man derfor betale et gebyr for design samt arbejdet med udlevering af filer på 6995 kr. – Har man allerede betalt for design, vil denne pris blive fratrukket. Derudover benytter Web-Koncept sig af flere professionelle temaer og plugins for at sikre at alt vores arbejde altid er korrekt opdateret. Disse professionelle programmer betaler Web-Koncept en løbende udgift for at have rettigheder til, og de vil derfor ikke blive udleveret. Kunden vil derfor være nødt til selv at købe disse programmer hvis de ønsker at flytte siden.

9. Immaterielle rettigheder

9.1. WEB ejer samtlige immaterielle rettigheder til det udviklede materiale, herunder ophavsretten til det grafiske layout af hjemmesiden og alle moduler, opsætninger og designfiler samt kildekoden. Ved kundens opsigelse kan det udviklede ikke udnyttes, videregives eller sælges uden WEBs udtrykkelige og forudgående samtykke. WEB er i dette tilfælde berettiget til at kræve royalty, medmindre parterne indgår anden aftale.

9.2. WEB er berettiget til at kræve rimeligt vederlag samt erstatning, såfremt det udviklede udnyttes uden forudgående samtykke. Rimeligt vederlag opgøres som det beløb, som kunden samlet set har betalt for det udviklede.

10. Særligt om Facebook virksomheds­profiler

10.1. WEB fremsender et udkast via link til kundens Facebookside, og kunden skal straks meddele eventuelle rettelser, som implementeres inden 20 arbejdsdage efter meddelelsen er fremsendt.

10.2. WEB forbeholder sig ret til at fakturere, såfremt materiale til den grafiske udarbejdelse af Facebook-virksomhedsprofilen ikke er fremsendt af kunden rettidigt, jf. punkt 3.2.

10.3. Kunden accepterer ligeledes tredjepartsbetingelser, herunder Facebook Inc. Kunden opfordres til at gennemgå sådanne betingelser.

10.4. Såfremt Facebook Inc. foretager tekniske eller systemmæssige ændringer i deres opsætning, der kræver redesign af kundens Facebookside, er WEB berettiget til at opkræve 2.999 kr. ekskl. moms for redesign. WEB giver kunden forudgående besked, inden redesign iværksættes.

11. Særligt om webhotel

11.1. Webhotellet er defineret som driften af løsningen herunder moduler, hosting, CMS, sikkerhed, backup, mailservice og support. Webhotellet er en serviceydelse, der omfatter en given periode (webperiode). Webhotellets løbetid fremgår af enhver kundeaftale.

11.2. Hosting dækker serverforbrug á 200 MB serverplads og 2 GB trafik samt 500 MB pr. e-mail. Ønskes mere plads og trafik, eller overskrider kunden ovenstående forbrugsgrænse, da kan kunden tilkøbe yderligere plads eller nedbringe forbruget. Forbruget skal nedbringes inden 10 hverdage efter, at WEB har sendt skriftligt varsel til kunden herom.

12. Ansvarsfra­skrivelse

12.1. WEB kan redelegere et domæne ved aftaleindgåelse eller opsigelse af aftale om udvikling af hjemmeside. WEB kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlig for tab, herunder datatab eller indirekte tab, ligesom kunden ikke kan gøre krav på, at WEB skal udbedre eller rette eventuelle fejl, som måtte opstå i denne forbindelse.

12.2. Køber kan ikke gøre WEB ansvarlig for oppetider og sikkerhed omkring driften af det udviklede. WEB forbeholder sig retten til at foretage reparationer, udføre vedligeholdelse eller lignende med driftstop til følge, uden at kunden kan gøre krav gældende. I sådanne tilfælde tilstræber WEB at varsle forud for driftstop via www.web-koncept.dk eller pr. mail.

13. Misligholdelse

13.1. Såfremt kunden væsentlig misligholder nærværende salgs- og leveringsbetingelser og misligholdelsen ikke er afhjulpet inden 10 dage efter, at WEB har fremsendt påkravsskrivelse om, at afhjælpe misligholdelsen, er WEB berettiget til og uden ugrundet ophold, at hæve aftalen.

13.2. Som væsentlig misligholdelse anses, men ikke udtømmende:

13.2.1. Kundens manglende betaling,

13.2.2. Kunden ikke er tilgængelig under udviklingsforløbet,

13.2.3. Øvrige hindringer, som kan tilregnes kunden og som forhindrer WEB i at opfylde aftalen (kundens fordringshavermora).

13.3. Dersom kunden væsentlig misligholder nærværende betingelser, er WEB, foruden at hæve aftalen, berettiget til at fakturere i overensstemmelse med, at aftalen var opfyldt. For løbende ydelser med en bindingsperiode indebærer dette, at WEB er berettiget til at fakturere for hele bindingsperioden, uagtet at bindingsperioden endnu ikke er udløbet.

14. Force majeure

14.1. WEB er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af WEBs forpligtelser, såfremt WEB kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for WEBs kontrol så som, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, forsinket eller mangelfuld levering fra underleverandører, hackerangreb, servernedbrud, nedbrud af elektricitet og nedbrud af internetforbindelse.

14.2. I så fald er WEB berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen. Så snart hindringen er ophørt, er hver af parterne forpligtet ifølge aftalen, med mindre Web-Koncept forinden har hævet denne. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af parterne til at hæve aftalen.

15. Lovvalg og værne­ting

15.1. Eventuelle tvister, som opstår vedrørende nærværende betingelser skal afgøres efter dansk rets regler og ved byretten i Hillerød.

27/11-2023